Anasayfa

Giriş FormuSağlık Haberleri

PDF Yazdır e-Posta

Dr.Eser AĞAR bundan sonra görevine

Silivri Kolan Hastanesi'nde devam edecektir. 

Randevu almak için 0 212 727 48 48 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 


 
PDF Yazdır e-Posta

Doğurganlığı Etkileyen Faktörler

Toplumun Yapısı: Ülkemiz nüfusunun %60,9’u kentsel, %39,1’i ise kırsal alanda yaşamaktadır. Ancak kırdan kente olan hızlı göç, sosyal açıdan genelde doğurganlık davranışlarını değiştirmekle birlikte, halen kentlerde gecekondularda yaşayanların doğurganlık davranışları, ağırlıklı olarak kırsal yapının etkisi altındadır.

Aile Yapısı: Kentleşmeyle birlikte giderek çekirdek aile yapısının artmasına rağmen, kırsal alanda hala geleneksel –geniş- aile yapısı, varlığını sürdürmektedir. Geleneksel aile yapısı, ilk çocuğun zamanlaması, istenilen çocuk sayısı ve kadının kontraseptif kullanımına karar vermesi açısından kadını daha edilgen yapmaktadır.

Ailelerin Ekonomik Durumu: Ülkemizdeki kişi başına düşen yıllık gelir gelişmiş ülkelerdekine kıyasla oldukça düşüktür. Daha da önemlisi, gelir paylaşımında dengesizlik söz konusudur. Yıllık gelirin %70’ini nüfusun %30’u, kalan %30’luk kısmını ise nüfusun %70’i paylaşmaktadır. Bunun anlamı ülke genelinde düşük gelir gruplarının çoğunlukta olmasıdır.

Kadının Statüsü: Kadının statüsünü belirlemede eğitim ve para getiren bir işte çalışma durumu, yaptığı işin özelliği ve aile içindeki yeri önemlidir.

  • Eğitim: Ülkemizdeki kadınların okuryazar olma ve ilkokuldan sonra eğitimine devam etme oranları erkeklerle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Ülke genelinde kadınların %72’si okur yazardır, kırsal alanda bu oran daha düşüktür. Eğitim olanağından yararlanabilen kadınların eğitime devam etme oranı erkeklere göre oldukça düşüktür.
  • İşgücüne katılma:Kadın nüfusunun yarısı iş gücüne katılmakta, ancak bunların büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi konumunda çalışmaktadır. Bu da kadının statüsünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Evlilik ve İlk Evlenme Yaşı: Ülkemizde evlilik son derece yaygın bir kurumdur ve boşanmalar azdır. Kadınların %96’sı, erkeklerin ise %93’ü 30 yaşına kadar evlenmektedir. Kadınların %94’ünün ilk evlilikleri devam etmektedir. Kadınlarda ilk evlenme yaşı ortanca değeri 19’dur ve ilk evlenme açısından kırla kent arasında bir yıllık fark olup, kadının eğitim düzeyi dikkate alındığında bu fark daha da belirginleşmektedir. İlk evlenme yaşının erken olması, fertil dönemin uzun olmasına neden olmakta ve doğurganlığı etkilemektedir. Bunların yanı sıra, evliliklerde kadın- erkek diyaloğunun zayıf olması da kadının doğurganlığında ters orantılı etkili olmaktadır.

İstenen Çocuk Sayısı: Kadının ve erkeğin eğitim durumu istenen çocuk sayısını etkilemekte, eğitim düzeyi artıkça istenen çocuk sayısı azalmaktadır. Eğitimden başka, kentleşme ve sınırlı da olsa kadının işgücüne katılması gibi faktörlerin de etkisiyle oplumumuzda istenen çocuk sayısı ve dolayısı ile aile büyüklüğü olmlu yönde değişmektedir.

Çocuklarda Cinsiyet Tercihi: Erkek çocuk tercihi pek çok gelişmekte olan ülkede oluğu gibi, ülkemizde de doğurganlığı etkileyen bir faktördür. Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda, erkek çocuğu tercih edenlerin oranı eğitim düzeyi yüksek olanlara göre daha fazladır. Yaşayan erkek çocuğu olmayan kadınlar, olanlara göre başka çocuk sahibi olmayı daha fazla istemektedirler.

Çocuğun Maliyeti ve Aileye Ekonomik Yararı: Kırsal kesimde çocuğun aileye ekonomik ve zaman açısından maliyeti, kente göre yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte, kırsal kesimde işgücü anlamında çocuğun ekonomik yararı daha fazladır. Bu da, kırsal kesimdeki doğurganlığın neden yüksek olduğunu açıklamaktadır.

Bebek ve Çocuk Ölümleri: Bebek ve çocuk ölümlerinin halen yüksek olması , doğan çocukların hayatta kalıp kalmayacağı endişesi yaratmakta, bu da kadını daha çok çocuk doğurmaya yöneltmektedir.

Emzirme: Ülke genelinde emzirmenin çok yaygın olmasına ve bebeklerin uzun süre emzirilmesine rağmen, ek gıdaya başlama erken olduğundan, emzirmenin doğum kontrolüne etkisi yeterli olmamaktadır.

 
PDF Yazdır e-Posta

Vaginal Rejuvenation (Vajina Daraltma-Vagina Estetiği-Vajen Estetiği)


Doğum sayısına bağlı olarak bazı bayanlarda doğum kanalı genişlemekte ve bu genişlemeye bağlı olarak da eşler arasında cinsel sorunlar meydana gelmektedir. Kişide güven kaybı, kendini yetersiz hissetme, çaresizlik hissi ve bunların sonucunda ciddi psikolojik sorunlar oluşmaktadır. Sevindirici olan ise bu sorunun basit bir operasyon ile giderilebilir olmasıdır. Bu operasyonda doğum kanalındaki fazla dokular çıkarılır, önceki doğumlarda meydana gelen kas yırtıkları onarılır ve doğum kanalı doğum öncesi haline geri döndürülür. Bu işlem vaginal rejuvenation yani vajinal gençleştirme operasyonu olarak bilinmektedir. Hasta operasyondan bir gün sonra evine gidebilmekte ve 3-4 gün içinde normal yaşamına dönebilmektedir.

İnternette arama yaptığınızda vajina daraltıcı krem ve vajina daraltma kremi şeklinde ürünler satıldığını elektrik stimulasyon tedavisi ile ameliyatsız vajina daraltma teknikleri uygulandığını iddia eden siteler görebilirsiniz. Lütfen bu tür ilaçlara ve yöntemlere itibar etmeyiniz.Bu yöntemler para ve zaman kaybından başka bir işe yaramazlar.

 
PDF Yazdır e-Posta

Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Önemli Bilgiler

Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımında olduğu gibi, üreme sağlığını; " yalnızca üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde tamamlanması" olarak tanımlamaktadır.

Üreme sağlığı aynı zamanda, insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması, üreme yeteneğine ve bunun ne zaman ve nasıl olması gerektiği konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olabilmeleridir.


Cinsel sağlık kavramı, insan cinselliğine pozitif bir yaklaşım anlamına gelen;cinsel yaşamın, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla, kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesidir. Bu nedenle cinsel sağlığın amacı yalnızca üreme ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla sınırlandırılmış tıbbi bakım ve danışmanlık değil, aynı zamanda kişisel ilişkiler ve yaşamın güçlendirilmesidir.


Uluslararası insan hakları kapsamında; çiftlerin ve bireylerin, çocuklarının sayısı ve aralığına özgür ve sorumlu bir şekilde karar vermeleri ve bunu sağlayabilmek için gerekli bilgiye sahip olabilmeleri, en yüksek üreme ve cinsel sağlık standardına ulaşabilmeleri, şiddet ve baskı ve ayrımcılık olmaksızın kararlarını verebilmeleri haklarıdır.


  • Her gün 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen cinsel ilişkilerin 910000'i gebelik, 356000'i cinsel yolla bulaşan hastalıkla sonuçlanmaktadır.
  • Meydana gelen gebeliklerin yarısı planlanmış gebeliktir.
  • %25'i kesinlikle istenmeyen gebeliktir.
  • İstenmeyen gebeliklerden 150000'i isteyerek düşükle sonlandırılmaktadır.
  • Bu düşüklerin üçte biri sağlıklı olmayan koşullarda yapılmakta ve her gün 500'ü ölümle sonuçlanmaktadır.
  • Gebelik ve doğum sürecinde her gün 1370 kadın hayatını kaybetmektedir.
  • Her gün 25000 bebek, 14000 1-4 yaş arası çocuk yaşamını yitirmektedir.
  • Tüm dünyada her yıl 500000 kadın gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle ölmektedir. Bunların 4000'i gelişmiş ülkelerde ger kalanlar ise gelişmemiş ülkelerde meydana gelmektedir. Dünyada her yıl 40-60 milyon; başka bir deyişle her 1000 canlı doğuma karşılık 300-500 yasal ve yasal olmayan düşük yapıldığı tahmin edilmektedir. Yasa dışı düşük komplikasyonu olarak septik abortus ve buna bağlı anne ölümleri ciddi boyutlardadır.
 
PDF Yazdır e-Posta

VAJİNA ESTETİĞİNDE SON NOKTA

VAJİNAL RUGA RESTORASYONU

Vajina estetiği konusu son yıllarda çok hızlı ilerleme kaydetmekle birlikte mevcut yöntemlere yenileri eklenmektedir. Son yıllarda labioplasti, labium majus plasti, klitoral hood redüksiyonu gibi işlemlerin ardından kadının cinselliğini daha kaliteli yaşaması için yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bunların başında Vaginal Rugae Restoration (VRR) yani Vajinal Rugaların Restorasyonu işlemi gelmektedir.

Vajinal Ruga Nedir?
Vajina, vulvadan rahim ağzına (serviks) uzanan yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda boru  şeklinde bir organdır. Normalde ön ve arka duvarları birbirine yapışık duran vajina duvarlarında ruga adı verilen kıvrımlar vardır.Vajinal ruganın iki fonksiyonu vardır. Doğum sırasında rugalar sayesinde vajen bebeğin geçebileceği kadar genişleyebilir. İkinci fonksiyonu cinsel fonksiyondur. Bu kıvrımlar cinsel ilişki sırasında sürtünme etkisine sebep olurlar ve hem kadında hem erkekte zevk alma düzeyi  açısından önemli fonksiyona sahiptirler.

Vajinal Rugalar Neden Silinir?
Yaşın ilerlemesi, menopoz, çok doğum yapma, zorlu doğumlar vajinadaki bu rugaların silinmesine yol açarlar. Östrojen eksikliği de rugaların silinmesinde önemli bir etkendir.

Vajinal Rugaların Ortadan Kaybolması ve Belirtileri?
Genellikle doğurganlık çağı sonrası ortaya çıktığı için doğum ile ilgili bir sorun yaratmazlar. Ancak cinsellik açısından çok ciddi sorunlara neden olabilir. Kadın ve erkeğin zevk alamaması, vajinada genişlik hissi ve sürtünme kaybına bağlı cinsel tatminsizlik meydana gelir.

Vaginal Rugae Restoration (Vajinal Ruga Restorasyonu - VRR) Nedir?
Teknolojinin ilerlemesi ile kaybolmuş ya da silinmiş rugaları yeniden oluşturabilmekteyiz. Bu işleme vaginal rugae restoration, türkçe ismi ile vajinal ruga restorasyonu denir.

Vaginal Rugae Restoration (Vajinal Ruga Restorasyonu - VRR) Nasıl Yapılır?
Bu işlem için radyofrekans veya CO2 lazer kullanılır. Kaybolmuş rugalar yeniden oluşturulur. İşlem lokal anestezi ile yapılır. Yaklaşık 15-20 dakika sürer. İşlem sonrası hasta hemen evine gidebilir, günlük işlerine dönebilir. Rugalar oluşuncaya kadar cinsel ilişki önerilmez.

Vaginal Rugae Restoration (Vajinal Ruga Restorasyonu - VRR) Nerede Yapılıyor?
Silivri Anadolu Hastanesi'nde Doktor Eser Ağar tarafından radyofrekans cihazı kullanılarak Vaginal Rugae Restoration Operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Vajina Daraltıcı Kremler İşe Yarar mı?

İnternette arama yaptığınızda vajina daraltıcı krem ve vajina daraltma kremi şeklinde ürünler satıldığını elektrik stimulasyon tedavisi ile ameliyatsız vajina daraltma teknikleri uygulandığını iddia eden siteler görebilirsiniz. Lütfen bu tür ilaçlara ve yöntemlere itibar etmeyiniz. Bu yöntemler para ve zaman kaybından başka bir işe yaramazlar.

 

 

 

Enhanced by Zemanta
 
«BaşlangıçÖnceki123456789SonrakiSon»

Sayfa 1 / 9
Telif Hakkı © 2016 Doktor Eser Ağar. Tüm bilgiler özgün içeriktir ve telif hakları kanunu ile korumaya alınmıştır.
 

Anket

Normal Doğum mu? Sezeryan mı?

 Silivri Kolan Hastanesi

Randevu almak için

727 48 48 nolu telefonu arayabilirsiniz

Dr.Eser AĞAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 

 Dr.Eser Ağar

Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanlığının yanısıra

Kozmetik Jinekoloji alanında çalışmaktadır

 

 Travmatik doğum öyküsüne sahip,  yara dokusu kötü iyileşmiş,

vajinal genişlemesi olan,  iç dudaklarda (labialar) büyüklük ve sarkma sorunu olan

bayanlar çekinmeden bizi arayabilirsiniz.

 

Silivri Kolan Hastanesi 'nde

Vajinal Gençleştirme, Vajinoplasti,

Labiaplasti (Labioplasti-İç Dudak Estetiği),

operasyonları uygulanmaktadır

 

Dr.Eser Ağar ameliyatlarında Surgitron Radyofrekans cihazını tercih etmektedir.

Çünkü Surgitron, Diod ya da Yag laserlere göre belirgin olarak daha az tahrip edicidir

 

Doktora Sor

E-Posta
Konu
Mesaj

Kimler Sitede

Şu anda 4 konuk çevrimiçi

Bağlantılar

Kozmetik Jinekoloji Kongresi
Kozmetik Jinekoloji Kongresi
Urogyn
South Coast Urogynecology milf porn